Publikacje

dr hab. inż. Grzegorz budzik, prof. PRZ

 

WYKAZ DOROBKU NAUKOWO-BADAWCZEGO,
WDROŻENIOWEGO I DYDAKTYCZNEGO

 

Przedstawiony wykaz dorobku naukowo-badawczego można podzielić na dwie części: do momentu uzyskania tytułu doktora nauk technicznych (12 publikacji naukowych) oraz od zakończenia przewodu doktorskiego do chwili obecnej. W drugim etapie w skład mojego dorobku wchodzą publikacje naukowe, własne opracowania badawcze i wybrane wdrożenia przemysłowe powstałe w wyniku realizacji projektów badawczych oraz zadań zleconych dla przemysłu.
W etapie tym realizacja prac naukowo-badawczych i opracowane na ich podstawie publikacje pozwoliły na uzyskanie ok. 1200 pkt, obliczonych zgodnie
z wytycznymi określonymi w warunkach oceny parametrycznej jednostek naukowo-badawczych.

Wykaz dorobku naukowoego do momentu uzyskania tytułu doktora

    1.   Jaskólski J., Kacperski T., Budzik G.: Hałas infradźwiękowy w hamowni silników przepływowych i jego wpływ na organizm człowieka, mat. konf. „Akustyka Strukturalna i Mechanika w Ochronie Środowiska”, Zakopane, 3-5 kwietnia 2000.

    2.   Jaskólski J., Kacperski T., Budzik G.: Stanowisko do badania poziomu ciśnienia akustycznego w zakresie infradźwięków na hamowni silnikowej, mat. konf. „Akustyka Strukturalna i Mechanika w Ochronie Środowiska”, Zakopane, 3-5 kwietnia 2000.

    3.   Jaskólski J., Budzik G.: Analysis with finite elements method in thermoload research of piston, The 2nd Internacional Science and Engineering Conference BALTTECHMACH 2000, Kaliningrad , 5-9 czerwca 2000.

    4.   Jaskólski J., Budzik G.: Badanie i sposoby obniżania głośności w hamow-
ni silników lotniczych
, Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna KONMOT AUTOPROGRES 2000, Zakopane, 17-20 października 2000.

    5.   Jaskólski J., Budzik G.: Zagadnienia związane z oddziaływaniem hałasu niskoczęstotliwościowego na organizm człowieka w hamowni silnikowej, Międzynarodowa Konferencja KONES, Nałęczów 2000.

    6.   Jaskólski J., Budzik G.: Przegląd zastosowań metody elementów skończonych do wyznaczania pól temperatur w tłoku, Czasopismo Techniczne, PKZ.2-M, Kraków 1999.

    7.   Jaskólski J., Budzik G.: Using of finite elements method for field temperature in piston, VII International Conference, Vladimir, 1999.

    8.   Jaskólski J., Budzik G., Czempińska Z., Kacperski W.: Wpływ wybranych parametrów na wielkość emisji substancji toksycznych w silniku wysokoprężnym, mat. konf. „Pojazd a Środowisko”, Radom 1999.

    9.   Jaskólski J., Budzik G.: Wpływ czynników eksploatacyjnych na obciąże-
nie cieplne tłoka w silniku wysokoprężnym
, Czasopismo Techniczne,
5-M/1998, Kraków 1998.

10.   Jaskólski J., Budzik G.: Wpływ elementów konstrukcyjnych silnika na emisję składników toksycznych, mat. konf. KONES, Gdańsk 1998.

11.   Jaskólski J., Budzik G.: Wybrane sposoby obniżania emisji tlenków azotu w silniku wysokoprężnym, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. II, 1, Radom 1998.

12.   Budzik G., Jaskólski J.: Wpływ wtrysku dwufazowego na obciążenie cieplne elementów komory spalania, Sympozjum naukowo-techniczne „Silniki Spalinowe w Zastosowaniach Wojskowych”, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej, Jurata, 8-10 października 1997.

Rozprawa doktorska

Tytuł:               Obciążenia cieplne tłoka z wewnętrznym chłodzeniem

(Politechnika Krakowska, Kraków 2001)

Promotor:        dr hab. inż. Jerzy Jaskólski, prof. Politechniki Krakowskiej

Opiniodawcy: prof. dr hab. inż. Stefan Postrzednik – Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Bronisław Sendyka – Politechnika Krakowska

4.2.    Wykaz dorobku naukowo-badawczego
          po uzyskaniu tytułu doktora i doktora habilitowanego

Tematyka prowadzonych przeze mnie prac naukowo-badawczych po uzyskaniu doktoratu dotyczyła głównie zastosowania systemów CAD/CAM/ /CAE/RP/RE w budowie i eksploatacji maszyn.

I. Publikacje zwarte

A. Monografie

 

   1. Budzik G. (red.): Określenie chwilowego śladu styku przekładni zębatych z zastosowaniem metod szybkiego prototypowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7199-686-3, 2011

2. Budzik G.: Odwzorowanie powierzchni krzywoliniowej łopatek części gorącej silników lotniczych w procesie szybkiego prototypowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.

   3. Budzik G.: Synteza i analiza metod projektowania i wytwarzania prototypów elementów o skomplikowanych kształtach na przykładzie wirników turbosprężarek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.

   4. Płocica M., Budzik G.: Metodologia odnowy dziedzictwa kulturowego
z wykorzystaniem innowacyjnych technologii RE i RP
, Centrum Naukowo-Techniczne, Rzeszów 2007 (udział 50
%).

   5. Budzik G., Górka S., Hryzaj I., Kiczek M., Markowski T., Uchman E.: Strategia wykorzystania naukowych metod konstrukcji maszyn dla rozwoju sektora przemysłowego Polski i Ukrainy, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2007 (udział 16%).

   6. Budzik G.: Zasilanie silników autobusów komunikacji miejskiej sprężonym gazem ziemnym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.

   7. Cygnar M., Budzik G.: Wybrane aspekty projektowania elementów wirujących maszyn przepływowych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2005 (udział 50%).

   8. Budzik G., Jaskólski J.: Obciążenia cieplne tłoków silników spalinowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004 (udział 50%).

   9. Jaskólski J., Budzik G.: Stacjonarny przepływ ciepła w tłoku silnika spalinowego, Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003 (udział 50%).

 

B. Rozdziały w monografiach

 

    1.   Budzik G.: The Use of the Rapid Prototyping Method for the Manufacture and Examination of Gear Wheels [in:] Advanced Applications of Rapid Prototyping Technology in Modern Engineering,: InTech Publisher, ISBN 978-953-307-330-9.

    2.   Budzik G.: Metodyka procesu przetwarzania danych w procesie szybkiego prototypowania [w:] Określenie chwilowego śladu styku przekładni zębatych z zastosowaniem metod szybkiego prototypowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7199-686-3, 2011

    3.   Budzik G., Markowski T.: Kryteria doboru przyrostowej metody wytwarzania prototypów kół zębatych [w:] Określenie chwilowego śladu styku przekładni zębatych z zastosowaniem metod szybkiego prototypowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7199-686-3, 2011

    4.   Budzik G., Heneczkowski M., Oleksy M.: Zastosowanie metody Vacuum Casting do wytwarzania prototypów badawczych kół zębatych [w:] Określenie chwilowego śladu styku przekładni zębatych z zastosowaniem metod szybkiego prototypowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7199-686-3, 2011

    5.   Budzik G., Oleksy M. Sobolak M.: Badania stanowiskowe chwilowego śladu styku [w:] Określenie chwilowego śladu styku przekładni zębatych z zastosowaniem metod szybkiego prototypowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7199-686-3, 2011

    6.   Budzik G., Dziubek T., Zaborniak M.: Analiza dokładności geometrycznej prototypów kół zębatych z zastosowaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej [w:] Określenie chwilowego śladu styku przekładni zębatych z zastosowaniem metod szybkiego prototypowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7199-686-3, s.131-148, 2011

    7.   Budzik G., Pacana J., Sobolak M.: Obróbka i przygotowanie danych pod potrzeby urządzeń szybkiego prototypowania (rozdz. 5.), [w:]. Innowacyjne przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu – modelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe, T. Markowski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.

    8.   Budzik G., Oleksy M., Sobolak M.: Wykonanie modeli badawczych kół zębatych z zastosowaniem szybkiego prototypowania (rozdz. 6.), [w:] Innowacyjne przekładnie zębate o nietypowym zazębieniumodelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe, T. Markowski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.

    9.   Budzik G., Kozik B., Markowska O., Sobolak M.: Badania stanowiskowe par kół zębatych (rozdz. 7.), [w:] Innowacyjne przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu – modelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe,
T. Markowski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.

10.   Budzik G., Dziubek T., Zaborniak M.: Analiza procesu technologicznego szybkiego prototypowania kół zębatych o specjalnych zarysach w aspekcie dokładności wykonania (rozdz. 8.), [w:] Innowacyjne przekładnie zębate
o nietypowym zazębieniu – modelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe
, T. Markowski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.

11.   Budzik G.: Wytwarzanie i analiza modeli wyrobów z wykorzystaniem technologii trójwymiarowego druku (3DP), [w:] Innowacyjne systemy wytwarzania i analizy produktu, J. Jeżowski, M. Heneczkowski, M. Oleksy (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.

II. Artykuły

A. Czasopisma z listy filadelfijskiej oraz wyróżnione
     w Journal Citation Reports (JCR)

 

    1.   Oleksy M., Budzik G., Heneczkowski M.: Hybrid polymer composites for rapid prototyping of gears, POLIMERY 2010, 55, 5, s. 403-407 (udział 33%, pkt 20).

    2.   Oleksy M., Budzik G., Heneczkowski M., Markowski T.: Kompozyty żywic poliuretanowych z dodatkiem Nanobentów, POLIMERY 2010, 55, 3, s. 29-35 (udział 25%, pkt 20).

    3.   Oleksy M., Heneczkowski M., Budzik G.: Composities of unsaturated polyester resins applied in Vacuum Casting technology, POLIMERY 2008, 53, 2, s. 60-63 (udział 33%, pkt 20).

    4.   Sobolak M., Budzik G.: Experimental method of tooth contact analysis (TCA) with Rapid Prototyping (RP) use, Rapid Prototyping Journal, 14, 4, 2008, s. 197-201 (udział 50%, pkt 24).

 

B. Czasopisma recenzowane i PAN

 

    1.   Śliwa R.E., Budzik G., Bernaczek J.: Obróbka numeryczna danych CAD/RP w procesie SLS EOS z zastosowaniem proszku ze stopu Ti6Al4V; XIX Konferencja Informatyka w Technologii Metali KOMPLASTECH 2012, Szczyrk, 15 - 18 stycznia 2012; HUTNIK - Wiadomości Hutnicze Nr 1 2012, s. 62 - 66, SIGMA-NOT Warszawa 2012Śliwa R. E., Budzik G., Bernaczek J.,

    2.   Dziubek T.: The Rapid Prototyping of aircraft wheel hub model with the use of  techniques JS, SLA , FDM. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 3, Warszawa 2011, s. 439-443

    3.   Marciniec A., Budzik G., Dziubek T.: Automated measurement of bevel gears of the aircraft gearbox using GOM. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 2, Warszawa 2011, s. 289-292.

    4.   Kozik B., Budzik G., Dziubek T., Grzelka M., Tutak M.: Rapid Prototyping of wax foundry mod-els in an incremental process. Archives of Foundry Engineering ISSN (1897-3310) Volume 11 Is-sue Special 2/2011 s.113-116

    5.   Budzik G., Kozik B., Bernaczek J., Wieczorowski M., Tutak M.: The analysis of parameters for the process of fabrication of wax foundry models for CPX3000 device. Archives of Foundry En-gineering ISSN (1897-3310) Volume 11 Issue Special 2/2011.

    6.   Kozik B., Budzik G., Marciniec A., Dziubek T.: Geometric accuracy of wax gear models manu-facturing in RP process. Management of Technology – Step to Sustainable Production, ISBN 978-953-7738-10-508-10, June 2011, Bol, Island Brac, Croatia, s. 326-331.

    7.   Budzik G., Pisula J., Dziubek T., Sobolewski B., Zaborniak M.: Zastosowanie systemów CAD/RP/CMM w procesie projektowania kół zębatych walcowych o zębach prostych. Miesięcz-nik Naukowo – Techniczny Mechanik, PL ISSN 0025-6552, NR 12/2011, s. 988

    8.   Budzik G., Pająk D., Magniszewski M., Budzik W.: Metody szybkiego prototypowania, Stal - Me-tale & Nowe Technologie 1-2/2011, s 78-79.

    9.   Budzik G., Dziubek T., Markowska O., Tutak M.: Automatyzacja i robotyzacja pomiarów współ-rzędnościowych, Stal Metale & Nowe Technologie ISSN 1895-6408, 5-6/2011, s. 54-56

10.   Budzik G.: Szybkie wytwarzanie prototypów z tytanu, Stal - Metale & Nowe Technologie 7-8/2011, s 18-19

11.   Budzik G.: Szybkie prototypowanie modeli odlewniczych dla odlewania precyzyjnego, Stal - Me-tale & Nowe Technologie 9-10/2011, s 122-123.

12.   Cygnar M., Budzik G., Aleksander M., Grzelka M.: RP and RT process application for aircraft engine blades cast models manufacturing, Combustion Engines 2011.

13.   Oleksy M., Heneczkowski M., Mossety-Leszczak B., Galina H., Budzik G.: Uniepalnione kompozyty żywicy epoksydowej, Inżynieria Materiałowa,
nr 5/2010 (pkt 9).

14.   Budzik G.: Geometric accuracy of aircraft engine blade models consructed by means of generative rapid prototyping methods FDM and SLA ,
Advances in Manufacturing Science and Technology, 34, 1/2010, s. 33-43 (pkt 6).

15.   Budzik G., Grzelka M., Markowski T., Oleksy M.: Ocena dokładności form silikonowych z wykorzystaniem pomiarów optycznych, Pomiary Automatyka Kontrola, 1/2010 (pkt 6).

16.   Grzelka M., Chajda J., Budzik G., Gessner A., Wieczorowski M., Staniek R., Gapiński B., Koteras R., Krasicki P., Marciniak L.: Optical coordinate scanners applied for the inspection of large scale housings produced in foundry technology, Archives of Foundry Engineering, 10, 1/2010, s. 255-260 (pkt 6).

17.   Markowski T., Budzik G., Kozik B., Dziubek T., Sobolewski B., Zaborniak M.: Geometrical precision of 3DP casting form for founding gears, Archives of Foundry Engineering, 10, 1/2010, s. 391-395 (pkt 6).

18.   Budzik G., Oleksy M., Grzelka M., Wieczorowski M., Magniszewski M., Slota J.: The application of optical measurements for the determination of accuracy of gear wheels casts manufactured in the RT/RP process, Archives of Foundry Engineering, 10, 1/2010, s. 395-398 (pkt 6).

19.   Budzik G., Matysiak H.: Geometric accuracy of wax blade models manufactured in silicon moulds, Archives of Foundry Engineering, 1/2010, s. 399-404 (pkt 6).

20.   Stankiewicz M., Budzik G., Patrzałek M., Wieczorowski M., Grzelka M., Matysiak H., Slota J.: The scope of application of incremental Rapid Prototyping methods in foundry engineering, Archives of Foundry Engineering, 1/2010, s. 405-410 (pkt 6).

21.   Marciniec A., Markowski T., Budzik G., Trytek A., Kozik B., Bernaczek J., Pacana J., Matysiak H., Banaś A.: Application of ZP131 powder for manufacture of casting molds using ZCast technology for Al-alloys castings, 1/2010, s. 423-426 (pkt 6).

22.   Budzik G.: The analysis of the possibility of the application of the casting waxes in the process RP, Archives of Foundry Engineering, 9, 2/2009,
s. 133-136 (pkt 6).

23.   Budzik G.: The analysis of geometrical data preparation process of aircraft engines parts manufacturing with RP systems using, Combustion Engines, 2009-SC1, s. 295-300 (pkt 6).

24.   Budzik G., Oleksy M.: Możliwości wykorzystania wybranych nanokompozytów na bazie żywic poliestrowych w technologii Vacuum Casting, Przegląd Mechaniczny, 7-8/2009, s. 43-46 (udział 50%, pkt 6).

25.   Budzik G., Matysiak H., Pacana J., Cygar M.: The analysis of chosen methods of Rapid Prototyping of casting models for blades of aircraft engines, Combustion Engines, 2009-SC1, s. 283-288 (udział 25%, pkt 6).

26.   Jaskólski J., Budzik G., Grzelka M., Oleksy M.: Three dimensional scanning of geometry of blade aircraft engine with non-contact measuring methods, Combustion Engines, 2009-SC1, s. 416-421 (udział 25%, pkt 6).

27.   Budzik G., Marciniec A., Markowski T., Oleksy M., Cygnar M.: The geometrical precision of the silicone matrices to the manufacturing of the
models of the gear
, Archives of Foundry Engineering, 9, 2/2009, s. 137-142 (udział 20
%, pkt 6).

28.   Budzik G., Czarnecki M., Orkisz M., Wygonik P.: Microengine arial-flow turbine manufacturing with additives Rapid Prototyping method, Combustion Engines, 2009-SC1, s. 289-294 (udział 25%, pkt 6).

29.   Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Tooth contact analysis of hypoid gear transmission prototypes manufacturing with Vacuum Casting method, Journal of KONES Powertrain and Transport, 16, 3, 2009, s. 63-68 (udział 33%, pkt 6).

30.   Budzik G., Jaskólski J., Ustrobiński M., Fijołek K., Kwaśniak M., Mierzwa R.: Safety increase on crossroads in Rzeszow by installation of lights signaling with automatic road traffic measurements, Journal of KONES Powertrain and Transport, 16, 2, 2009, s. 49-53 (udział 15%, pkt 6).

31.   Budzik G., Kozik B., Pacana J.: Determining of model similarity for flexsplaine of harmonic drive with the use of FEM and extensometer method, Journal of KONES Powertrain and Transport, 16, 2, 2009, s. 55-60 (udział 33%, pkt 6).

32.   Cygnar M., Aleksander M., Mazurkow M., Budzik G.: The research of rotating sets in turbochargers, the influence of relative width of sliding bearings with a floating rings on static and dynamic properties, Journal of KONES Powertrain and Transport, 16, 2, 2009, s. 91-96 (udział 25%, pkt 6).

33.   Kozik B., Budzik G., Pacana J.: Analysis of possibility of applying atypical meshing in driving units of cars, Journal of KONES Powertrain and Transport, 16, 2, 2009, s. 225-230 (udział 33%, pkt 6).

34.   Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Analysis of surface roughness of transmission gear teeth made by different Rapid Prototyping methods, Journal of KONES Powertrain and Transport, 15, 2, 2008, s. 29-34 (udział 33%, pkt 6).

35.   Cygnar M., Budzik G., Mazurkow A., Jaskólski J.: Analysis of technological process of installation turbochargers, Journal of KONES Powertrain and Transport, 15, 2, 2008, s. 35-39 (udział 25%, pkt 6).

36.   Budzik G., Jaskólski J., Fijołek K., Mierzwa R.: Selected environmental aspects of rebuilding national road number 4 in Rzeszów, Journal of KONES Powertrain and Transport, 15, 3, 2008, s. 45-50 (udział 25%, pkt 6).

37.   Sendyka B., Noga M., Cygnar M., Budzik G.: Optical method of registration of process of the injection and the burning in the chamber of the cylinder of the engine GDI, Journal of KONES Powertrain and Transport, 15, 4, 2008, s. 495-500 (udział 25%, pkt 6).

38.   Sobolak M., Budzik G.: Visualization of internal stress pattern in gears in power transmission system using Rapid Prototyping (RP), Journal of KONES Powertrain and Transport, 15, 2, 2008, s. 457-461 (udział 50%, pkt 6).

39.   Budzik G., Skoczylas L.: Znaczenie i przebieg inżynierii odwrotnej w procesie przygotowania produkcji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9(704), 2008 (udział 50%, pkt 6).

40.   Budzik G.: Possibilities of utilizing 3DP technology for foundry mould making, Archives of Foundry Engineering, 7, 2/2007, s. 65-68 (pkt 6).

41.   Budzik G.: Properties of made by different methods of RP impeller foundry patterns, Archives of Foundry Engineering, 7, 2/2007, s. 83-86 (pkt 6).

42.   Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Hybrid foundry patterns of bevel gears, Archives of Foundry Engineering, 7, 1/2007, s. 131-134 (udział 33%, pkt 6).

43.   Budzik G.: Prototype tools for machining the elements of the instrumental optics, Archives of Mechanical Technology and Automation, 27, 2, 2007,
s. 9-14 (pkt 6).

44.   Budzik G.: The selection criteria of scanning method in process of reproducing an aircraft engine blade geometry, Archives of Mechanical Technology and Automation, 27, 2, 2007, s. 63-70 (pkt 6).

45.   Budzik G.: Surface roughness of aircraft engine blade models produced with various methods of Rapid Prototyping, Journal of KONES Powertrain and Transport, 14, 2, 2007, s. 55-60 (pkt 6).

46.   Budzik G.: Possibilities of using Vacuum Casting process for manufacturing cast models of turbocharger impeller, Journal of KONES Powertrain and Transport, 14, 3, 2007, s. 125-130 (pkt 6).

47.   Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Prototyping of bevel gears of aircraft power transmission, Journal of KONES Powertrain and Transport, 14, 2, 2007, s. 61-66. (udział 33%, pkt 6).

48.   Jaskólski J., Budzik G., Marciniec A.: Balancing of Turbocharger Rotors, Journal of KONES Powertrain and Transport, 14, 2, 2007, s. 217-222 (udział 33%, pkt 6).

49.   Jaskólski J., Budzik G.: Application laser scanner ZScanner 700 for digitalization process of turbocharger rotor, Silniki Spalinowe, 2007-SC1-174, s. 181-185 (udział 50%, pkt 6).

50.   Jakóbiec J., Budzik G.: Czynniki mające wpływ na stopień degradacji oleju silnikowego w okresie eksploatacji, Archiwum Motoryzacji, 3/2007, s. 209-216 (udział 50%, pkt 6).

51.   Jakóbiec J., Budzik G.: Stacje tankowania CNG autobusów komunikacji miejskiej, Archiwum Motoryzacji, 3/2007, s. 217-226 (udział 50%, pkt 6).

52.   Sobolak M., Budzik G.: Two-dimensional simulation of tool geometry mapping in gear machining in CAD environment, Progressive Technologies and Materials, 2/2007, s. 115-121 (udział 50%, pkt 6).

53.   Budzik G., Mazurkow A.: Research of dynamic properties of turbochargers C0-45, Journal of KONES Powertrain and Transport, 13, 3, 2006, s. 41-46 (udział 50%, pkt 6).

54.   Budzik G., Miechowicz S., Marciniec A.: Reverse engineering using for reproduce geometry of rotor of turbocharger, Journal of KONES Powertrain and Transport, 13, 4, 2006, s. 101-106 (udział 33%, pkt 6).

55.   Jaskólski J., Budzik G., Zalewska E.: Modeling and analyze shaft of aircraft engine, Journal of KONES Powertrain and Transport, 13, 4, 2006, s. 161-166 (udział 33%, pkt 6).

56.   Budzik G., Kozdęba D., Sobolak M.: Metoda szybkiego prototypowania woskowych modeli łopatek w matrycach silikonowych, Archiwum Odlewnictwa. PAN o/Katowice, Komisja Odlewnictwa, 18 (2/2), 2006, s. 201-206 (udział 33%, pkt 6).

57.   Budzik G., Kozdęba D., Sobolak M.: Wykorzystanie technologii Rapid Prototyping w odlewnictwie precyzyjnym, Archiwum Odlewnictwa, PAN o/Katowice, Komisja Odlewnictwa, 18 (2/2), 2006, s. 207-212 (udział 33%, pkt 6).

58.   Cygnar M., Jakóbniec J., Budzik G.: Analyze of selected systems CNG supply of city buses engine, Journal of KONES Powertrain and Transport, 13, 3, 2006, s. 47-52 (udział 33%, pkt 6).

59.   Budzik G., Marciniec A.: Computer aided design of turbochargers rotor, Journal of KONES Internal Combustion Engines, 12, 1-2, 2005, s. 59-64 (udział 50%, pkt 6).

60.   Jaskólski J., Miechowicz S., Budzik G.: Geometry analyze of piston of IC engine with reverse engineering using, Journal of KONES Internal Combustion Engines, 12, 1-2, 2005, s. 141-146 (udział 33%, pkt 6).

61.   Jaskólski J., Sobolak M., Budzik G.: Rapid prototyping using in models building of engine elements, Journal of KONES Internal Combustion Engines, 2004 (udział 33%, pkt 6).

62.   Jaskólski J., Budzik G.: Bed test of diesel engine 4CT107 equipped with turbocharger made by domestic company and garret in scope of euro III Requirements, Journal of KONES Internal Combustion Engines, Warszawa 2003, s. 127-132 (udział 50%, pkt 6).

63.   Jaskólski J., Budzik G., Gołda K.: Obliczenia obciążeń cieplnych tłoka
z wykorzystaniem programu Ansys 5.4
, KONES 2002, s. 72-77 (udział 33
%, pkt 6).

64.   Jaskólski J., Budzik G.: Obliczenia współczynnika przejmowania ciepła dla silnika Fiata Grandi Motori 2112 SSF, KONES 2001, s. 37-42 (udział 50%, pkt 6).

 

C. Czasopisma recenzowane zagraniczne

 

    1.   Budzik G., Kozik B., Pacana J.: Laser scanning of gear with atypical teeth, Acta Mechanica Slovaca, 3-A/2008, Košice 2008, s. 51-56 (udział 33%).

    2.   Budzik G., Markowski T., Sobolak M., Pisula J.: Wykonywanie prototypowych kół zębatych metodą 3DP, Acta Mechanica Slovaca, 3-A/2008, Košice 2008, s. 57-62 (udział 25%).

    3.   Budzik G., Oleksy M., Sobolak M.: Zastosowanie technologii Vacuum Casting do wykonania prototypu przekładni planetarnej robota kuchennego, Acta Mechanica Slovaca, 3-A/2008, Košice 2008, s. 63-68 (udział 33%).

    4.   Pacana J., Budzik G.: Analiza poprawności rozwiązania MES z zależności od rodzaju oraz liczby zastosowanych elementów skończonych, Acta Mechanica Slovaca, 3-A/2008, Košice 2008, s. 327-332 (udział 50%).

    5.   Pacana J., Budzik G., Kudasik T.: Wyznaczanie naprężeń zginających w kołach zębatych z zastosowaniem metody elementów skończonych, Acta Mechanica Slovaca, 3-A/2008, Košice 2008, s. 333-338 (udział 33%).

    6.   Sobolak M., Budzik G., Borawska P.E.: Wybrane aspekty dokładności stereolitografii, Acta Mechanica Slovaca, 3-A/2008, Košice 2008, s. 417-422 (udział 33%).

    7.   Budzik G., Markowska O., Płocica M.: Data process acquisition of optical scanning method for innovative RE/RP technology (in Ukrainian), Scientific and Research Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv 2008, s. 35-40 (udział 33%).

    8.   Markowski T., Sobolak M., Budzik G.: Generating STL files for Rapid Prototyping systems of bevel gears model from CAD programs, Scientific and Research Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv 2008, s. 159-161 (udział 33%).

    9.   Cygnar M., Sendyka B., Budzik G.: Analysis of total efficiency GDI engine working on stratified mixture, 07APAC-228 SAE Papers International 2007 (udział 33%).

10.   Budzik G., Markowska O., Płocica M.: Coordinate measuring methods, Scientific and Research Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv 2007, s. 25-28 (udział 33%).

11.   Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Nowe możliwości w projektowaniu kół zębatych wykonywanych z tworzyw sztucznych, Acta Mechanica Slovaca, 2B/2006, Košice 2006, s. 67-72 (udział 33%).

12.   Budzik G., Sobolak M.: Generating stereolitographic (STL) files from CAD systems, Acta Mechanica Slovaca, 2B/2006, Košice 2006, s. 73-78 (udział 50%).

13.   Dacyl Ł., Budzik G., Sobolak M.: Głowice i kalibratory do wytłaczania profili, Acta Mechanica Slovaca, 2B/2006, Košice 2006, s. 91-96 (udział 33%).

14.   Budzik G., Cygnar M., Sendyka B.: Analysis of the combustion process of stratified charge in a direct injected four stroke engine, Scientific and Research Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv 2005 (udział 33%).

15.   Pacana J., Budzik G.: Naprężenia w wieńcu zębatym koła podatnego falowej zębatej przekładni hermetycznej, Scientific and Research Journal of Western Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv 2005 (udział 50%).

16.   Sobolak M., Budzik G.: Dodkładność geometryczna metody stereolitografii, Scientific and Research Journal of Western Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv 2005 (udział 50%).

17.   Budzik G., Cygnar M., Miechowicz S.: Calculating of coefficients of heat transfer as an example IC engine SW680 produced by WSK Mielec, Scientific and Research Journal of Western Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv 2004 (udział 33%).

18.   Kudasik T., Budzik G.: FEM analysis of stress in a flexspline of a harmonic drive, Scientific and Research Journal of Western Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv 2003, s. 118-120 (udział 50%).

19.   Jaskólski J., Budzik G., Kudasik T.: Calculating of local coefficients of heat transfer in the way of conveying and conduction heat, Scientific and Research Journal of Western Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv 2003, s. 236-240 (udział 33%).

20.   Budzik G., Cygnar M., Aleksander M.: Analysis in total efficiency of spark ignition engine with direct fuel iniection during work on stratified charge, Scientific and Research Journal of Western Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv 2003, s. 32-34 (udział 33%).

21.   Kudasik T., Budzik G.: FEM analysis of stress in the flexible wheel of the harmonic drive, Scientific and Research Journal of Western Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv 2002, s. 103-104 (udział 50%).

22.   Budzik G., Kudasik T., Płocica M.: Finite elements method for field temperature in piston with ansys 5.4 system using, Scientific and Research Journal of Western Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv 2002,
s. 19-21 (udział 33
%).

 

D. Publikacje recenzowane w zeszytach naukowych uczelni krajowych

 

    1.   Budzik G., Markowski T., Oleksy M.: Analiza właściwości mechanicznych nanokompozytów polimerowych stosowanych w metodach szybkiego prototypowania, Modelowanie Inżynierskie, 6, 37, 2009.

    2.   Budzik G., Budzik W., Cygnar M., Janisz K.: Możliwości zastosowania szybkiego prototypowania w procesie projektowania i wytwarzania elementów pojazdów samochodowych, Problemy Eksploatacji, Zeszyty Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2009, s. 7-16.

    3.   Markowska O., Budzik G., Gardzińska A.: Rapid Prototyping method (3DP) adapted to implement cranial decreases, [in:] Advanced Technologies in Production Engineering, J. Jóźwik (ed.), Societas Scientianarium Lublinensis, Lublin 2009, s. 112-121.

    4.   Budzik G., Oleksy M.: Technologiczne aspekty szybkiego prototypowania matryc silikonowych do wytwarzania kół zębatych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Chemia, 20, 2009, s. 19-22.

    5.   Budzik G., Oleksy M., Marciniec A., Sobolak M.: Określenie śladu styku kół zębatych z zastosowaniem tiksotropowych kompozycji akrylowo-sty-renowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Chemia, z. 20, 2009, s. 23-26.

    6.   Budzik G., Kozik M., Sobolak M.: Uniwersalne stanowisko badawcze małych przekładni z tworzyw sztucznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 259, Mechanika, 75, Koła zębate KZ 2008, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 28-31 (udział 33%).

    7.   Budzik G., Cygnar M., Banaś A.: Zastosowanie trójwymiarowego druku do wykonywania prototypów kół zębatych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 259, Mechanika, 75, Koła zębate KZ 2008, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 22-27 (udział 33%).

    8.   Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Chropowatość powierzchni zębów modelu stereolitograficznego przekładni stożkowej, [w:] Wpływ technologii na stan warstwy wierzchniej, K. Wieczorowski, T. Zaborowski (red.), IBEN, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 34-39 (udział 33%).

    9.   Stec S., Budzik G.: Autobusy komunikacji miejskiej zasilane gazem ziemnym jako inwestycja ekologiczna i infrastruktury technicznej na przykładzie Rzeszowa. Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski Wschodniej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2007, s. 345-358 (udział 50%).

10.   Budzik G., Sobolak M.: Eksperymentalne określanie chwilowego śladu styku w przekładni z wykorzystaniem szybkiego prototypowania, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 232, Mechanika, 69, Koła zębate KZ 2006, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006,
s. 221-226 (udział 50
%).

11.   Kozdęba D., Budzik G.: Parki technologiczne jako narzędzie poprawy konkurencyjności regionu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 468-472 (udział 50%).

12.   Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Metody zwiększenia dokładności prototypów wykonywanych wybranymi technikami RP, Projektowanie
procesów technologicznych TPP 2006, Komisja Budowy Maszyn PAN o/Poznań, Poznań 2006, s. 65-70 (udział 33
%).

13.   Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Określenie zakresu stosowania podpór technologicznych podczas wykonywania prototypów na urządzeniu stereolitograficznym SLA-250. Projektowanie procesów technologicznych TPP 2006, Komisja Budowy Maszyn PAN o/Poznań, Poznań 2006, s. 71-76 (udział 33%).

14.   Jakóbiec J., Janik R., Ambrozik A., Budzik G.: Ocena przydatności gazu propan-butan do samochodowych silników spalinowych ZI a problemy eksploatacyjne silników zasilanych tym paliwem, Zeszyty Naukowe Politech-
niki Częstochowskiej, Mechanika, 26, Silniki Gazowe, 2006, s. 332-348 (udział 25
%).

15.   Miechowicz S., Sobolak M., Budzik G.: The complex rapid prototyping STL free surface generation, Progressive Technologies and Materials, 1/2005,
s. 45-49 (udział 33
%).

16.   Sobolak M., Budzik G., Cygnar M.: Metodologia budowania podpór do modeli stereolitograficznych, Prace Naukowe Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2005, s. 75-80 (udział 33%).

17.   Miechowicz S., Budzik G., Cygnar M., Truszkiewicz A.: Zastosowanie tomografii komputerowej w Reverse Engineering, Prace Naukowe Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2005, s. 81-86 (udział 25%).

18.   Jaskólski J., Sobolak M., Budzik G.: Wybrane aspekty szybkiego prototypowania dla produkcji wirników turbosprężarek, KONMOT 2004, Czasopismo Techniczne M, 6-M/2004, Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004 (udział 33%).

19.   Budzik G., Cygnar M., Sobolak M.: Analiza dokładności geometrycznej metody stereolitografii, Prace Naukowe Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2004, s. 19-24 (udział 33%).

20.   Budzik G., Cygnar M., Sobolak M.: Dokładność odwzorowania powierzchni w opisie stereolitograficznym, Prace Naukowe Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2004, s. 25-30 (udział 33%).

21.   Budzik G., Cygnar M., Sobolak M.: Zastosowanie techniki Rapid Prototyping w odlewnictwie precyzyjnym, Prace Naukowe Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2004, s. 31-36 (udział 33%).

22.   Budzik G., Pacana J.: Możliwości projektowania walcowego koła zębatego o zębach prostych w systemie Unigraphics, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 217, Koła Zębate 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 9-15 (udział 50%).

23.   Budzik G., Pacana J: Standaryzacja modelu 3D koła zębatego o zębach prostych w środowisku Unigraphics, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 217, Koła Zębate 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 16-22 (udział 50%).

24.   Budzik G., Pacana J: Wpływ parametrów geometrycznych na naprężenia
w kole podatnym falowej zębatej przekładni hermetycznej
, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 217, Koła Zębate 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 23-30 (udział 50
%).

25.   Sobolak M., Budzik G.: Prototypowanie kół zębatych z wykorzystaniem stereolitografii i odlewania próżniowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 217, Koła Zębate 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 264-270 (udział 50%).

26.   Jaskólski J., Budzik G.: Podstawy symulacji obciążeń termicznych tłoka
silnika spalinowego
, mat. konf. „Badania Symulacyjne w Technice Samochodowej”, Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji, PAN o/Kraków, 26-27, 2003 (udział 50
%).

27.   Jaskólski J., Budzik G., Bzdek P.: Utylizacja i recycling przepracowanych olejów silnikowych, Przegląd Naukowo-Dydaktyczny Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu, t. VI, Radom 2002 (udział 33%).

 

E. Publikacje na konferencjach zagranicznych

 

    1.   Budzik G., Kozik B., Oleksy M., Grzelka M., Dobrowolska A.: The application of GOM meas-urements for the determination of accuracy of gear casts manufactured in the RT/RP process. Management of Technology – Step to Sustainable Production, ISBN 978-953-7738-10-508-10, June 2011, Bol, Island Brac, .

    2.   Budzik G., Oleksy M., Marciniec A., Dobrowolska A.: Hybrid composites application for Rapid Prototyping process of gear wheel manufacturing, Managements of Technology Step to Suitable Production – MOTSP 2009, Conference Proceedings, Sibenik, Croatia, 10-12 June 2009, s. 145-148.

    3.   Wieczorowski M., Miechowicz S., Markowska O., Budzik G., Grzelka M.: Methodology and analysis of the reproduction and fitting the implant or filling destined for deformed scull in the processes of RE and RP with coordinate metrology, International Conference on Bioengineering & Biomaterials – Ic2b 2009, Meknes Marocco, 19-21 March 2009.

    4.   Budzik G., Markowska O., Markowski T.: STL files parameters of the selective objects for Rapid Prototyping, The 2nd International Conference on Additive Technologies, DAAAM Specialized Conference, Ptuj, , 17-18 September 2008 (udział 33%).

    5.   Budzik G., Miechowicz S., Markowska O., Dziubek T.: Rapid Prototyping methods adapted to accuracy compatibility analysis of skull decrease, The 2nd International Conference on Additive Technologies, DAAAM Specialized Conference, Ptuj, , 17-18 September 2008 (udział 25%).

    6.   Sobolak M., Budzik G., Borawska P.E.: Some aspect of accuracy and qua-
lity of the small holes in stereolithography and 3DP Models
, The 2nd International Conference on Additive Technologies, DAAM Specialized Conference, Ptuj, Slovenia, 17-18 September 2008 (udział 33
%).

    7.   Budzik G., Oleksy M., Sobolak M.: Generating Rapid Prototyping files of turbocharger model rotor from CAD system, XI International Conference, Vladimir State University , Vladimir, 2008, s. 28-31 (udział 33%).

    8.   Markowski T., Marciniec A., Budzik G.: Technological aspects of Rapid Prototyping systems application in manufacturing of machine elements, The 8th International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers, Lviv 2007 (udział 33%).

    9.   Jaskólski J., Budzik G.: Boundary conditions for finite elements method field temperature distribution in piston if IC engine, X International Conference, Vladimir State University , Vladimir, 2005, s. 22-23 (udział 50%).

10.   Jaskólski J. Budzik G.: Cescription of changes in gas temperature on the basis of indicator diagram of engine SW680, X International Conference, Vladimir State University , Vladimir, 2005, s. 23-24 (udział 50%).

11.   Homik W., Budzik G., Jaskólski J.: Badania stanowiskowe odkształceń cieplnych tłoka, Współczesne Techniki Wytwarzania w Rozwoju Ekonomicznej Integracji oraz Przedsiębiorczości, Pierwsza Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa, Satanów, Ukraina 2003 (udział 33%).

12.   Jaskólski J., Budzik G.: Test stand for thermal stress measurements in piston of diesel engine, IX International Conference, Vladimir State University , Vladimir, 2003, s. 77-79 (udział 50%).

13.   Jaskólski J., Budzik G.: Heat transfer coefficient calculation in diesel engine, VIII International Conference, Vladimir State University , Vladimir, 2001, s. 68-70 (udział 50%).

 

F. Publikacje na konferencjach krajowych i międzynarodowych

 

    1.   Budzik G., Dziubek T., Sobolewski B., Zaborniak M.: Application of the coordinate measuring technique for the determination of accuracy of gear wheels produced by selected incremental rapid prototyping methods, IX International Scientific Conference, Coordinate Measuring Technique, 14-16 April 2010, Advanced in Coordinate Metrology, Wydaw. ATH, Bielsko-
-Biała, s. 399-406.

    2.   Budzik G., Dziubek T., Sobolewski B., Zaborniak M.: Selection of measuring strategy for gear wheels produced by RP methods, IX International Scientific Conference, Coordinate Measuring Technique, 14-16 April 2010, Advanced in Coordinate Metrology, Wydaw. ATH, Bielsko-Biała, s. 407-
-414.

    3.   Grzelka M., Trafarski A., Budzik G.: Metrologiczna analiza dokładności odtworzenia kształtu badanego elementu nieinwazyjną metodą tomografii komputerowej z wykorzystaniem współrzędnościowych pomiarów optycznych, IX International Scientific Conference, Coordinate Measuring Technique, 14-16 April 2010, „Postępy w Metrologii Współrzędnościowej”, Wydaw. ATH, Bielsko-Biała, s. 63-71.

    4.   Wieczorowski M., Koteras R., Znaniecki P., Brzozowska J., Budzik G.: Rola współrzędnościowej techniki pomiarowej w analizie reklamacji z rynku samochodowego, IX International Scientific Conference, Coordinate Measuring Technique, 14-16 April 2010, „Postępy w Metrologii Współrzędnościowej”, Wydaw. ATH, Bielsko-Biała, s. 125-134.

    5.   Budzik G., Grzelka M., Markowski T., Oleksy M.: Ocena dokładności form silikonowych z wykorzystaniem pomiarów optycznych, Metrologia w Technikach Wytwarzania, Żerków–Poznań, s. 43-48.

    6.   Budzik G., Markowski T.: Kryteria doboru metody szybkiego wytwarzania prototypów kół zębatych, mat. konf. XXIV Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Białystok–Białowieża 2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009, s. 115-120.

    7.   Budzik G., Cygnar M., Janisz K., Młynarski S.: Test bed investigation of the SI engine working on heterogeneous mixture, VI International Scientific Conference „Quality Safety and Ecology in Vehicles”, Kraków 2009, s. 49-
-56.

    8.   Budzik G., Płocica M., Pacana J., Kozik B.: CMM application for geometrical analysis of SLA, 3DP and CNC gears prototypes, PRO-TECH-MA 2009, Progressive Technologies and Materials, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009, s. 13-14.

    9.   Płocica M., Budzik G.: Design of new conceptions of gears with atypical tooth profile with CAD and RP technique using, PRO-TECH-MA 2009, Progressive Technologies and Materials, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009, s. 75-76.

10.   Budzik G., Sobolak M.: Lenses machining with prototype tools, International Scientific Conference PRO-TECH-MA Rzeszów–Bezmiechowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s. 11-12 (udział 50%).

11.   Budzik G., Skoczylas L.: Wybrane metody skanowania geometrii łopatki silnika lotniczego, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn Rzeszów–Przemyśl, t. 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s. 60-65 (udział 50%).

12.   Budzik G., Sołtys S.: Konstrukcja hybrydowych narzędzi do obróbki elementów optycznych, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn Rzeszów–Przemyśl, t. 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s. 78-83 (udział 50%).

13.   Budzik G., Dzierwa A., Sobolak M.: Badania chropowatości powierzchni modeli stereolitograficznych, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn Rzeszów–Przemyśl, t. 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s. 66-71 (udział 33%).

14.   Budzik G., Patrzałek M., Pysz S., Karwiński A.: Konstrukcja prototypowych form odlewniczych w systemie Z-Print, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn Rzeszów–Przemyśl, t. 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s. 72-77 (udział 25%).

15.   Płocica M., Budzik G., Sobolak M., Budzik W.: Wykonanie stereolitograficznych replik dzieł sztuki na podstawie danych z procesu skanowania 3D, XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn Rzeszów–Przemyśl, t. 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s. 377-382 (udział 25%).

16.   Cygnar M., Miechowicz S., Budzik G.: The influence of CT scanning parameters on the inaccuracy of the computer tomography imaging of the turbine blade for reverse engineering, International Conference on Machining and Measurement of Sculptured Surface, MMSS 2006, Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków 2006, s. 281-288 (udział 33%).

17.   Sobolak M., Budzik G., Miechowicz S.: Szybkie prototypowanie wirnika turbiny turbosprężarki, International Scientific Conference PRO-TECH-MA Rzeszów–Bezmiechowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, s. 16-20 (udział 33%).

18.   Sobolak M., Budzik G., Miechowicz S.: Modyfikacja modelu stereolitograficznego, International Scientific Conference PRO-TECH-MA Rzeszów–Bezmiechowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, s. 171-175 (udział 33%).

19.   Jaskólski J., Budzik G.: Selected issues regarding turbocharged 4CT107 engine, Internationale Congress of Combustion Engines, PTNSS Kongres 2005, Bielsko Biała–Szczyrk 2005 (udział 50%).

20.   Jaskólski J., Budzik G., Sobolak M.: Some aspects of application of compressed natural gas (CNG) in powering MPK Rzeszow bus fleet, International Congress of Combustion Engines, PTNSS Kongres 2005, Bielsko-
-Biała–Szczyrk 2005 (udział 33
%).

21.   Sobolak M., Budzik G.: Metodologia wytwarzania wirnika turbosprężarki
z wykorzystaniem Rapid Prototyping
, XV Międzynarodowa Konferencja SAKON 2004, Rzeszów 29 września - 2 października 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 297-302 (udział 50
%).

22.   Budzik G., Sobolak M.: Analiza wytrzymałościowa wirnika turbosprężarki
z wykorzystaniem systemu CATIA
, XV Międzynarodowa Konferencja SAKON 2004, Rzeszów, 29 września - 2 października 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 53-58 (udział 50
%).

23.   Cygnar M., Kądziołka T., Sendyka B., Budzik G.: Visualization of injection and combustion process in GDI engine, The 3rd International Conference on Machining and Measurements of Sculptured Surfaces, The Institute of Metal Cutting, Kraków, 24-26 September 2003, s. 178-186 (udział 25%).

24.   Wojnarowski J., Kądziołka T., Cygnar M., Budzik G.: Analysis of sensitivity of a motion transmission mechanism of a medical scales, The 3rd International Conference on Machining and Measurements of Sculptured Surfaces, The Institute of Metal Cutting, Kraków, 24-26 September 2003, s. 459-466 (udział 25%).

25.   Jaskólski J., Budzik G.: Wyznaczanie obciążenia cieplnego tłoka na stanowisku modelowym, Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna Autoprogres-Konmot 2002, Pasym 2002, s. 65-70 (udział 50%).

 

G. Publikacje na konferencjach krajowych

 

    1.   Markowski T., Budzik G., Pacana J., Sobolak M.: Modelowanie obciążeń mechanicznych kół zębatych o nietypowych zarysach z zastosowaniem MES, XLIX Sympozjon „Modelowania w Mechanice”, Wisła, 21-25 lutego 2010.

    2.   Markowski T., Budzik G., Pacana J.: Kryteria doboru modelu numerycznego do obliczeń wytrzymałościowych walcowej przekładni zębatej metodą MES, XLIX Sympozjon „Modelowania w Mechanice”, Wisła, 21-25 lutego 2010.

    3.   Grzelka M., Budzik G., Markowska O., Gapiński B.: Analiza dokładności wykonania implantu czaszki z wykorzystaniem technologii trójwymiarowego druku (3DP) i współrzędnościowego skanera 3D, Mat. IX Sympozjum „Modelowanie i Pomiary w Medycynie”, Wydaw. AGH, Kraków 2009,
s. 197-202.

    4.   Budzik G.: Politechnika Rzeszowska a innowacyjność przedsiębiorstw – przykłady współpracy, Targi Innowacji w ramach Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, Rzeszów, 21 czerwca 2007.

    5.   Budzik G.: Doświadczenie Politechniki Rzeszowskiej w zakresie współpracy z przemysłem, Konferencja inaugurująca działalność Preinkubatora Akademickiego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, Rzeszów,
28 lutego 2007.

    6.   Mierzwa R., Budzik G.: Zmniejszenie kosztów wypadków drogowych w wyniku modernizacji dróg powiatowych, Pet-Kom, 2007 (udział 50%).

    7.   Sobolak M., Budzik G.: Modyfikacja topografii zęba koła zębatego w szyb-kim prototypowaniu, XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn Gdynia–Jurata, t. 4, Wydaw. Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, Gdynia 2005, s. 243-248 (udział 50%).

    8.   Budzik G., Sobolak M.: Prototypowanie kół zębatych dla sprzętu AGD, XXII Sympozjum Podstaw Konstrukcji Maszyn Gdynia–Jurata, t. 2, Wydaw. Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, Gdynia 2005, s. 145-150, (udział 50%).

    9.   Jaskólski J., Budzik G., Sobolak M.: Możliwości zwiększenia zasięgu pojazdu zasilanego elektrycznie na przykładzie Melexa, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Pojazd a Środowisko”, Wydaw. Politechniki Radomskiej, Radom 2005, s. 133-136 (udział 33%).

10.   Jaskólski J., Budzik G., Pomianek W., Dobrowolska A.: Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania zasilania gazem CNG silników autobusów komunikacji miejskiej w MPK Rzeszów, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Pojazd a Środowisko”, Wydaw. Politechniki Radomskiej, Radom 2005, s. 127-132 (udział 25%).

11.   Jaskólski J., Budzik G., Plezia A.: Zanieczyszczenia środowiska na-turalnego zużytymi olejami, IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Pojazd a Środowisko”, Radom 2003, s. 101-106 (udział 33%).

12.   Jaskólski J., Budzik G.: Problem przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w pobliżu ciągów komunikacyjnych w województwie podkarpackim, IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Pojazd a Środowisko”, Radom 2003,
s. 107-112 (udział 50
%).

13.   Kacperski T.W., Jaskólski J., Budzik G.: Problemy redukcji hałasu w zakładzie produkcyjnym odzieży tekstylnej, Structures-Waves-Biomedical Engineering, Polish Acoustical Society, Division Kraków, AGH, Kraków 2002, s. 349-354 (udział 33%).

14.   Jaskólski J., Budzik G.: Zmniejszenie zużycia oleju smarującego w silniku spalinowym poprzez modernizację konstrukcji tłoka, mat. konf. „Pojazd
a Środowisko”, Radom 2001 (udział 50
%).

III. Wykłady zaproszone i prezentacje na seminariach oraz konferencjach

    1.   Budzik G.: Application of Rapid Technologies in scientific research and industrial practice, EUROMOLD World Fair Moldmaking and Tooling, Design and Application Development, International Conference „ the Interesting Neighbour”, Frankfurt–Main, , 2-5 December 2009.

    2.   Budzik G.: Szybkie prototypowanie w nauce, technice i wzornictwie, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 15 kwietnia 2009.

    3.   Marciniec A., Budzik G.: Aktualny stan rozwoju technik Rapid Prototyping, Plenarne Posiedzenie Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Łódź, 7 maja 2009.

    4.   Budzik G.: Innowacyjny system transportu publicznego – kolejka miejska MONORAIL, Polsko–Ukraińskie Seminarium Drogowe, Stowarzyszenie Klubu Inżynierii Ruchu, Rzeszów–Lwów, 4-7 listopada 2009.

    5.   Budzik G.: Rapid Prototyping – wybrane metody CAD/CAM/CAE/ /RE/RP/RT, wystąpienie w ramach seminarium „Materiały kompozytowe stosowane w lotnictwie”, Konferencja Naukowa, Platforma Chemiczna, Rzeszów, 19 stycznia 2008.

    6.   Budzik G.: Systemy szybkiego prototypowania w nauce i przemyśle, wykład w ramach rozszerzonego zebrania Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Rzeszów 11 kwietnia 2008.

    7.   Budzik G.: Przyrostowe metody szybkiego wytwarzania prototypów, wykład z okazji inauguracji roku akademickiego w Punkcie Zamiejscowym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, 27 września 2008.

    8.   Budzik G., Sobolak M.: Prezentacja innowacyjnego zaplecza badawczego Katedry Konstrukcji Maszyn PRz w aspekcie współpracy z przemysłem, Pasaż Innowacji Politechnika Rzeszowska – RARR, Rzeszów, 10 grudnia 2007.

    9.   Budzik G.: Konsolidacja działań w kierunku odnowy dziedzictwa kulturowego Pogranicza, Transgraniczna Konferencja Naukowa Interreg „Odnowa Dziedzictwa Kulturowego Pogranicza, Teraźniejszość i Przyszłość”, Przemyśl 2007.

10.   Budzik G., Marciniec A., Zaborniak G.: Integracja środowisk naukowych Polski i Ukrainy, Międzynarodowa Konferencja Interreg, Aviation Valley, WSK PZL-Rzeszów, 22 marca 2007 (udział 33%).

11.   Sobolak M., Budzik G.: Rapid Prototyping – Stereolitografia, wykład zaproszony na seminarium „Najnowsze Technologie 3D dla inżynierów”, Akademia Górniczo-Hutnicza, 29 września 2004.

Wykaz prac naukowo-badawczych w ramach projektów badawczych

    1.   Projekt badawczy zamawiany nr PZB-MNiSW-03/I/2007: Opracowanie technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych części gorącej silników lotniczych metodą krystalizacji kierunkowej. Zadanie badawcze: „Opracowanie metodyki doboru żywic i wosków modelarskich do wykonania modeli metodą Rapid Prototyping” (wykonawca zadania).

    2.   Budzik G., Markowski T., Marciniec A., Sobolak M. Oleksy M., Kozik B.: Określenie chwilowego śladu styku przekładni zębatych z zastosowaniem metod szybkiego prototypowania. Projekt badawczy rozwojowy N R03 0004 04, okres realizacji 2008-2010 (kierownik projektu).

    3.   Projekt w ramach POIG Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym. Zadanie badawcze ZB4: „Opracowanie nowej, prostszej i tańszej przekładni zębatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekładni planetarnych” (wykonawca zadań projektu).

    4.   Projekt celowy nr PC-22-4354/C.ZR-6/2009. Zadanie badawcze: „Analiza przyrządów i uchwytów do zespołów montażowych podłogi karoserii – opracowanie wyników” (wykonawca zadania).

    5.   Projekt badawczy rozwojowy nr R10 006 03: Demonstrator zaawanso-wanych technologii lotniczych – wyposażenie pokładowe. Zadanie badawcze: „Wykonanie prototypowych wirników turbiny metodą Rapid Prototyping” (wykonawca zadania).

    6.   Projekt badawczy rozwojowy nr R10 005 02: Demonstrator zaawansowanych technologii lotniczych – latająca platforma badawcza. Zadanie badawcze: „Wykonanie prototypu śmigła metodą Rapid Prototyping” (wykonawca zadania).

    7.   Markowski T., Budzik G., Kozik B., Marciniec A., Sobolak M.: Projekt badawczy rozwojowy R03 021 02: Opracowanie innowacyjnych przekładni zębatych o nietypowym zazębieniu, okres realizacji 2007-2009 r. (wykonawca zadań projektu).

    8.   Budzik G., Płocica M.: Opracowanie metodologii archiwizacji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych z wykorzystaniem technologii inżynierii odwrotnej (RE) i szybkiego prototypowania (RP), w ramach projektu nr NEB/KAR/06/ /58 EFRR INTERREG III, Rzeszów 2007.

    9.   Jaskólski J., Budzik G.: Obciążenia cieplne tłoka z wewnętrznych chło-dzeniem. Projekt badawczy promotorski nr 9T12D00519, zrealizowany
w 2000 r. (główny wykonawca projektu).

4.4. Wykaz prac badawczych i wdrożeniowych na rzecz przemysłu
      
oraz jednostek naukowo-badawczych

    1.   Budzik G., Oleksy M., Markowski T., Marciniec A.: Opracowanie i wdrożenie technologii wyko-rzystania recyklatu do wytwarzania folii stretch. Zlecenie Zakładu Produkcji Folii EFEKT Plus w Rzeszowie, umowa nr MK-651-469-U-8153/10.

    2.   Budzik G.: Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania folii stretch o podwyższonych parametrach mechanicznych. Zlecenie Zakładu Produkcji Folii EFEKT Plus w Rzeszowie, umowa nr MK-651-469-U-8154/10.

    3.   Budzik G., Sęp J., Budzik W.: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie wizualizacji obiektów kubaturowych i architektonicznych oraz urządzeń zewnętrznych z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowego wspomagania projektowania i szybkiego prototypowania, na zlecenie firmy PPHU P&M Marcin Kołodziej Paweł Potwora, 38-114 Niebylec 192, umowa nr MK-651-408-U-7801/09 (kierownik projektu).

    4.   Budzik G., Heneczkowski M., Oleksy M., Pacana A., Sęp J., Wieczorowski M.: Wdrożenie systemu recyclingu do procesu wytwarzania folii stretch, na zlecenie Zakładu Produkcji Folii EFEKT Plus w Rzeszowie, umowa nr MK-
-651-433U-7819/09 (kierownik projektu).

    5.   Budzik G., Markowska O., Wieczorowski M.: Analiza możliwości zastosowania metod CAD/CAM/CAE/RP/RE w stomatologii i protetyce oraz opracowanie technologii ich zastosowania, na zlecenie firmy ALFA-DENT,
ul. Hetmańska 21, 35-045 Rzeszów, umowa nr MK-651-442-U-7818/09 (kierownik projektu).

    6.   Budzik G.: Wdrożenie procesu technologicznego produkcji opakowań dla materiałów spożywczych wraz z odpowiednią dokumentacją, na zlecenie Przedsiębiorstwa Handlowego DOBIS, 36-071 Trzciana 165A, umowa nr MK-651-295-U-7718/09 (kierownik projektu).

    7.   Budzik G.: Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania soczewek szklanych, w tym soczewek asferycznych z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie, na zlecenie firmy B&M Optik Sp z o.o., Zaczernie
k. Rzeszowa, umowa nr MK-651-505-U7582/08 (kierownik projektu).

    8.   Budzik G., Heneczkowski M., Oleksy M., Pacana A.: Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania folii stretch metodą wylewu, na zlecenie Zakładu Produkcji Folii EFEKT Plus w Rzeszowie, umowa nr BU-56/164/08 (kierownik projektu).

    9.   Heneczkowski M., Budzik G.: Badanie blachy z pokryciem PVC – plastizol, zlecenie Firmy Tarapata Sp. z o.o. w Mielcu, umowa nr CS-651-179-U-7373/08 (wykonawca projektu).

10.   Budzik G., Jeżowski J., Bochenek R.: Opracowanie i wykonanie opinii o innowacyjności projektu uruchomienie produkcji rur warstwowych do zim-
nej i gorącej wody wytwarzanych z polipropylenu PPR stabilizowanego
włóknem szklanym
, na zlecenie firmy Polymarky w Rzeszowie, umowa nr
MK-651-441-U-7546/08.

11.   Budzik G.: Wdrożenie technologii trójwymiarowego druku do wykonywania prototypów elementów maszyn w Katedrze Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2007.

12.   Marciniec A., Budzik G., Sobolak M.: Opracowanie innowacyjnych przekładni zębatych do zastosowania w urządzeniach AGD, na zlecenie firmy ZELMER Rzeszów, Porozumienie o współpracy – umowa nr 4/2007.

13.   Budzik G.: Opracowanie i prezentacja wstępnych założeń funkcjonowania
i zakresu prac Rady Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego,
w ramach projektu „Wspomaganie zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym”
(SPO WKP), na zlecenie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, umowa nr RARR/CP/130/2007.

14.   Budzik G., Heneczkowski M., Oleksy M., Pacana A.: Możliwości opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania folii stretch metodą wylewu
z zastosowaniem nowoczesnych systemów zapewnienia jakości
, na zlecenie Zakładu Produkcji Folii EFEKT Plus w Rzeszowie, porozumienie o współpracy – umowa nr 7/2007 (udział 25
%).

15.   Budzik G.: Zasilanie silników autobusów komunikacji miejskiej sprężonym gazem ziemnym, wdrożenie w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Rzeszowie (22 autobusów zasilanych CNG), umowa – porozumienie nr 2/2006.

16.   Budzik G., Sobolak M.: Zastosowanie technik Rapid Prototyping i Reverse Engineering w projektowaniu i wytwarzaniu elementów maszyn dla przemysłu elektromaszynowego, samochodowego i lotniczego, współpraca z Car Technology Sp. z o.o. Kraków, umowa – porozumienie nr 3/2006 (udział 50%).

17.   Sobolak M., Budzik G.: Wdrożenie nowoczesnych technologii wytwarzania narzędzi do pras krawędziowych, współpraca Plasmet Sp. z o.o Przemyśl, umowa – porozumienie nr 4/2006 (udział 50%).

18.   Budzik G., Sobolak M.: Zastosowanie technik Rapid Prototyping w produkcji odlewów, współpraca z AMET Gorlice, umowa – porozumienie nr 5/2006 (udział 50%).

19.   Budzik G., Sobolak M.: Zastosowanie prototypowych narzędzi do obróbki elementów optyki instrumentalnej, współpraca z B&M Optik Sp z o.o., Zaczernie k. Rzeszowa, umowa – porozumienie nr 6/2006 (udział 50%).

20.   Budzik G.: Wykonanie badań, analiz i opinii o innowacyjności dla przedsiębiorstw, w ramach umów: MK-651-477-U-7577/08, MK-651-472-U-7572/08, MK-651-473-U-7573/08, MK-651-474-U-7574/08, MT-651-382-U7776/09, MK-651-349-U-7744/09, MK-651-348-U-7743/09, MK-651-312-U-7723/09.

Wykaz prac badawczych w ramach DS i BW

    1.   Budzik G.: Wstępna analiza geometryczna przekładni stożkowych typu Oerlikona, praca w ramach zadania „Zastosowanie technik CAD/CAM w projektowaniu przekładni mechanicznych i zespołów maszynowych”, nr
U-6178/DS, Rzeszów 2002.

    2.   Budzik G.: Wykorzystanie MES w projektowaniu elementów maszyn, praca w ramach zadania „Zastosowanie technik CAD/CAM w projektowaniu przekładni mechanicznych i zespołów maszynowych”, nr U-6178/DS, Rzeszów 2003.

    3.   Budzik G.: Wykonanie modeli CAD wirników turbosprężarek i poddanie ich obliczeniom wytrzymałościowym z wykorzystaniem metody MES, praca
w ramach zadania „Zastosowanie technik CAD/CAM w projektowaniu przekładni mechanicznych i zespołów maszynowych”, nr U-6178/DS, Rzeszów 2004.

    4.   Budzik G.: Wykonanie modeli wirników turbosprężarek metodą stereolitografii i innymi metodami Rapid Prototyping, praca w ramach zadania „Zastosowanie technik CAD/CAM w projektowaniu przekładni mechanicznych i zespołów maszynowych”, nr U-6178/DS, Rzeszów 2005.

    5.   Budzik G.: Wykonanie geometrii elementów maszyn wirnikowych za pomocą modelowania hybrydowego oraz metody Reverse Engineering, praca
w ramach zadania nr U-6902/DS, Rzeszów 2006.

    6.   Budzik G., Sobolak M.: Analiza możliwości zastosowań metody RP m.in.
w zagadnieniach związanych z napędami o styku liniowym
, praca w ramach zadania „Analiza zagadnień konstrukcyjnych i technologicznych przekładni zębatych”, nr U-6903/BW, Rzeszów 2007.

Wykaz dorobku dydaktycznego

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych prowadziłem różnorodne zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, zaocznych i kursach dla pracowników sektora przemysłu i jednostek samorządowych. Były to zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe, projektowe i laboratoryjne z przedmiotów:

·      mechatronika,

·      grafika inżynierska,

·      podstawy konstrukcji maszyn,

·      systemy wspomagania projektowania,

·      komputerowe wspomaganie projektowania CAD,

·      CAM i metody prototypowania konstrukcji,

·      modelowanie wspomagające projektowanie maszyn

·      Systemy CAM/RP

·      Szybkie prototypowanie wyrobów.

Promotor ok. 61 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich oraz recenzentem wielu innych. Wiele z nich zostało opracowanych z uwzględnieniem konkretnych potrzeb zakładów produkcyjnych oraz firm usługowych.

Wykaz dorobku organizacyjnego

W czasie pracy w Katedrze Konstrukcji Maszyn realizowałem różne działania organizacyjne. Do najważniejszych z nich należą:

    1.   Budzik G., Marciniec A., Płocica M., Sobolak M.: Organizacja konferencji naukowo-technicznej „KZ 2008, Koła zębate – wytwarzanie, pomiary, eksploatacja”, Rzeszów–Bezmiechowa, 19-21 październik 2008, organizator: Katedra Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej.

    2.   Utworzenie Pracowni Współrzędnościowych Systemów Pomiarowych
w Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Inżynierii Odwrotnej, m.in.
w ramach projektu badawczego rozwojowego N R03 0004 04.

    3.   Utworzenie laboratorium badań przekładni zębatych w ramach projektów badawczych rozwojowych R03 021 02 oraz N R03 0004 04.

    4.   Budzik G., Marciniec A., Zaborniak M. i in: Organizacja konferencji „XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn Rzeszów–Przemyśl”, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2007.

    5.   Budzik G., Marciniec A., Płocica M., Sobolak M.: Organizacja konferencji naukowo-technicznej „KZ 2006, Koła zębate – wytwarzanie, pomiary, eksploatacja”, Rzeszów-Jasionka, 16-18 listopad 2006, organizator: Katedra Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej.

    6.   Budzik G., Płocica M., Sobolak M.: Organizacja konferencji naukowo-technicznej „KZ2004, Koła zębate – wytwarzanie, pomiary, eksploatacja”, Rzeszów–Bezmiechowa, 18-20 listopad 2004, organizator: Katedra Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej.

    7.   Udział w akcjach informacyjnych w szkołach średnich na terenie Podkarpacia na potrzeby akcji rekrutacyjnej.

    8.   Udział w akcjach promujących Politechnikę Rzeszowską, szczególnie Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, podczas międzynarodowych targów, sympozjów i konferencji.

    9.   Stały członek Komisji Egzaminu Dyplomowego na specjalnościach: organizacja i zarządzanie w przemyśle oraz informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Międzynarodowe doświadczenie naukowo-badawcze

    1.   Budzik G., Śliwa R. E., Bernaczek J.: Rapid prototyping of titanium components of aircraft structures - theory and practice of incremental forming of metal powders; 6th International Conference Supply on the wings, Aerospace – The global innovation driver, November 2 – 4, 2011, Exhibition Centre Frankfurt /Main, Germany; The 6th AIRTEC, International Aerospace Supply Fair.

    2.   Budzik G.: Application of Rapid Technologies in scientific research and industrial practice, EUROMOLD World Fair Moldmaking and Tooling, Design and Application Development, International Conference „ the Interesting Neighbour”, Frankfurt-Main, , 2-5 December 2009.

    3.   Bartholet Maschinenban, Seilbahnen, CH–8890 Flums, Szwajcaria, wizyta studyjna w firmie Bartholet Maschinenban z przedstawicielami Zarządu Firmy TRANSSYSTEM oraz prezydentem Miasta Rzeszowa, lipiec 2009.

    4.   International Conference Managements of Technology Step to Suitable Production – MOTSP 2009, Sibenik, Croatia, 10-12 June 2009.

    5.   International Conference PRO-TECH-MA 2008, Technical University of Košice, Herlany, 4-6 July 2008.

    6.   The 2nd International Conference on Additive Technologies, DAAAM Specialized Conference, University of Maribor, Ptuj, Slovenia, 17-18 September 2008.

    7.   The 8th International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers, Lwów, Ukraina, 9-11 May 2007.

    8.   The 8th International Scientific Conference „Customer Satisfaction is the Reason of Prosperity and the Future Development of all Castings Components Companies in the European Union“, Truskawiec, Ukraina, 23-25 April 2007.

    9.   International Conference PRO-TECH-MA 2006, Technical University of Košice, Herlany, 28-30 June 2006.

10.   International Aerospace Exhibition and Conferences, ILA Berlin , Niemcy 2004.

11.   KATHO – Katholieke Hogeschool West Vlaanderen Ostende, Belgia, czerwiec 2003 (wizyta krótkoterminowa).

12.   International Paris Air Show Le Bourget Paris, Francja, czerwiec 2003 (wizyta krótkoterminowa).

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom